Happy Holiday

Algemene voorwaarden

De website www.stichtinghappyholiday.nl is eigendom van stichting Happy Holiday. Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64547078, gevestigd te Peel en Maas. Mgr. Nolensplein 14, 5993 AG Maasbree; Nederland. 

Een ieder die gebruik maakt van de website van stichting Happy Holiday – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Happy Holiday spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Stichting Happy Holiday is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Happy Holiday geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Happy Holiday is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht
Stichting Happy Holiday spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op stichting Happy Holiday, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart stichting Happy Holiday tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten
Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting Happy Holiday is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Periodieke schenking
Wenst u uw periodieke schenking stop te zetten, neem dan contact met ons op via info@stichtinghappyholiday.nl

Persoonsgegevens
Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website www.stichtinghappyholiday.nl zal stichting Happy Holiday met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Happy Holiday leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Privacyverklaring na. Stichting Happy Holiday krijgt volledig inzicht in jouw gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij stichting Happy Holiday daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer je een donatie doet of een sponsoractie start, worden je gegevens vastgelegd. Stichting Happy Holiday gebruikt je gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van jouw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om je te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om jouw steun te vragen. Indien je geen informatie van stichting Happy Holiday wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@stichtinghappyholiday.nl. Je kan je voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website van stichting Happy Holiday jonger is dan 16 jaar, zal stichting Happy Holiday, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal stichting Happy Holiday niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacyverklaring van toepassing. De Privacyverklaring kan je hier raadplegen.

Taal
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien er een verschil is tussen een vertaalde versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.